Friday, September 26, 2003

Daily Show Flashback

Bush v. Bush.