Monday, July 19, 2004

Open thread

Atrios returns tomorrow!