Friday, August 05, 2005

Bob Novak Says Bob Novak is Poisoning America

funny.