Monday, November 29, 2021

Monday

I thought Biden was gonna outlaw Mondays.